ศักยภาพ ครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
  • ISBN :976-616-302-081-9
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 140
  • ขนาดไฟล์ : 5.54 MB
ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสําคัญส่งประสิทธิผลโดยตรงของการพัฒนาความก้าวหน้าและเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรตลอดจนเป็นสายงานสนับสนุนให้กับงานในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรได้รับความสําเร็จงานธุรการ เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่จะเน้นที่การประสานงานเป็นหลักกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สารบัญ บทที่ 1 ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานธุรการและสายงานธุรการต่อองค์กรยุคแข่งขัน บทที่ 2 ลักษณะงานบนบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหาร บทที่ 3 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสายงานธุรการ