สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ปราณี สขุศรี
  • ISBN :976-616-712-695-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 204
  • ขนาดไฟล์ : 6.80 MB
ผู้เขียนได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆของผู้ประกันตนที่มีอยู่ตามกฏหมายประกันสังคม โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกันตนเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้อย่างง่ายๆ