เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น™
  • คงเหลือ : 50
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ไพศาล พืชมงคล
  • ISBN :978-616-302-043-7
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 196
  • ขนาดไฟล์ : 9.69 MB
ธรรมดา ธรรมชาติที่ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตและไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีให้พ้นไปได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนา ยากจนเข็ญใจ หรือมั่งมีศรีศักดิ์สักเพียงไหน ล้วนย่อมเป็นไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ทั้งสิ้น หนังสือ "เคล็ดวิชา เคลื่อนขยายเส้นเอ็น" ประกอบด้วยเรื่อง 3 เรื่องซึ่งเนื่องกันอยู่ คือ เรื่องแรก “เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น” : ซึ่งเป็นวิธีการฝึกฝนในการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมาแต่โบราณมีผลในการทำให้เลือดลมในกายโคจรหมุนเวียนเป็นปกติ ช่วยรักษาหรือบรรเทาการตึง การตีบตันของเส้นเลือด เส้นเอ็นทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปในทุกระบบของร่างกาย ยิ่งผู้มีกำลังอันน้อยก็สามารถฝึกได้ แม้นอนอยู่บนเตียงนอน หรือเตียงผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้กำลังค่อยๆฟื้นคืน และมีความเป็นปกติในที่สุด เรื่องที่สอง “วิชาพลังเอกธาตุ” : ซึ่งเป็นการฝึกฝนกำลังทั้งภายในและภายนอกเช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีกำลังฟื้นคืนเป็นปกติดีแล้ว เพราะต้องออกกำลังและใช้กำลังมาก มีเป้าหมายให้เป็นการออกกำลังที่เป็นเอกภาพระหว่างกำลังกาย กำลังปราณ และกำลังจิต เมื่อกำลังทั้งสามนี้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลังเอกธาตุ ที่จะนำพาชีวิตสัมผัสกับความประเสริฐ คือ ความสงบเย็นได้เช่นเดียวกัน เรื่องที่สาม “การเจริญอายุด้วยอิทธิบาท” : เพื่อดำรงอายุสังขารนี้ให้ดำรงอยู่ตลอดกัป หรือ เกินกว่ากับคือ 120 ปี ตามความที่มีมาในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ โดยเนื้อความที่ทรงตรัสนั้น ใครได้ฟังแล้วย่อมเข้าใจความหมายได้โดยง่ายว่า “จะต้องทำกันอย่างไรจึงจะเจริญอิทธิบาทให้ได้ผล” ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นคำอธิบายความหมายของความในพระสูตรตามที่พระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้นั้น ขอท่านทั้งหลายที่ได้พบได้อ่านหนังสือนี้จงมีสุขภาพอนามัยที่ดี และรับเอาประโยชน์อันพึงมีจากหนังสือนี้ โดยควรแก่การปฎิบัติของแต่ละท่านเถิด